zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Strona główna Gmina Słupca

Patron Szkoły Podstawowej Nr 3 w Słupcy

Biografia Mickiewicza

Adam Mickiewicz urodziĹ‚ siÄ™ 24.XII.1798 r. w Zaosiu koĹ‚o Nowogródka, zmarĹ‚ 6.XI.1855 r. w Konstantynopolu. Syn MikoĹ‚aja adwokata przy sÄ…dach nowogródzkich i Barbary z Majewskich. Po ukoĹ„czeniu szkóĹ‚ dominikaĹ„skich w Nowogródku wstÄ…piĹ‚ w 1815 r. na uniwersytet w Wilnie, gdzie zyskaĹ‚ wyksztaĹ‚cenie w zakresie filologii klasycznej, literatury ojczystej i historii. Od wrzeĹ›nia 1819 roku objÄ… na krótko posadÄ™ nauczyciela szkoĹ‚y Ĺ›redniej w Kownie. NaleĹĽaĹ‚ w owych czasach do towarzystwa Filomatów i Filaretów i z tego powodu zostaĹ‚ osadzony w wiÄ™zieniu (klasztor ojców Bazylianów w Wilnie) gdzie przebywaĹ‚ od 23.X.1823 r. do 21.IV.1824 r. NastÄ™pnie zostaĹ‚ zesĹ‚any w gĹ‚Ä…b Rosji. PrzebywaĹ‚ miÄ™dzy innymi w Petrsburgu, Odessie i Kownie. W Rosji poznaĹ‚ wielu wybitnych pisarzy. W 1829 r. znalazĹ‚ siÄ™ w Niemczech, a nastÄ™pnie w Rzymie, gdzie dowiedziaĹ‚ siÄ™ o wybuchu powstania listopadowego. W kwietniu 1831 r. wyruszyĹ‚ przez GenewÄ™ i ParyĹĽ do Wielkopolski, którÄ… opuĹ›ciĹ‚ w marcu 1832 r. po czym przez Drezno udaĹ‚ siÄ™ z powrotem do ParyĹĽa. Tam oĹĽeniĹ‚ siÄ™ w roku 1834 z CelinÄ… SzymanowskÄ…. W 1839 r. objÄ…Ĺ‚ w Lozannie katedrÄ™ profesora literatury rzymskiej, a w latach 1840 - 1844 piastowaĹ‚ urzÄ…d profesora na katedrze literatur sĹ‚owiaĹ„skich utworzonej w College de France. W roku 1844 za swÄ… antyklerykalnÄ… postawÄ™ i propagowanie idei Andrzeja TowiaĹ„skiego zostaĹ‚ zawieszony w czynnoĹ›ciach profesora. W lutym 1848 r. przebywaĹ‚ w Rzymie, gdzie uzyskaĹ‚ audiencjÄ™ u Piusa IX,a póĹşniej zorganizowaĹ‚ ochotniczy legion polski. Po objÄ™ciu wĹ‚adzy przez Napoleona III zaniechaĹ‚ dziaĹ‚alnoĹ›ci politycznej i objÄ…Ĺ‚ posadÄ™ jako bibliotekarz w paryskiej Bibliotece ArsenaĹ‚u. We wrzeĹ›niu 1855 r. wyjechaĹ‚ do Konstantynopola z zamiarem tworzenia oddziaĹ‚ów polskich majÄ…cych wystÄ…pić przeciwko Rosji. W mieĹ›cie tym zmarĹ‚ nagle, najprawdopodobniej na cholerÄ™. Jego ciaĹ‚o zostaĹ‚o przewiezione do ParyĹĽa, a obecnie spoczywa w podziemiach katedry wawelskiej.

W swych tomach poezji wydanych w 1822 i 1823 r., a obejmujÄ…cych "Ballady i romanse", II i IV cz. "Dziadów" oraz powieść poetyckÄ… "GraĹĽyna", dokonaĹ‚ jako pierwszy w literaturze polskiej twórca - przeĹ‚omu romantycznego. DokonaĹ‚ w tych dzieĹ‚ach zwrotu do wierzeĹ„ i wyobraĹşni ludowej. W "Oddzie do mĹ‚odoĹ›ci" natomiast prawa mĹ‚odoĹ›ci podporzadkowaĹ‚ sĹ‚uĹĽbie nadrzÄ™dnego ideaĹ‚u.W Rosji napisaĹ‚ "Sonety"(1826 r.) i "Konrada Wallenroda" (1828 r.). W 1832 r. stworzyĹ‚ III cz."Dziadów" i "KsiÄ™gi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego", a w 1834r. "Pana Tadeusza". W ParyĹĽu prowadziĹ‚ bardzo oĹĽywionÄ… dziaĹ‚alność publicystycznÄ… (czasopisma polityczne "Pielgrzym Polski" oraz zaĹ‚oĹĽony w 1849 r. i redagowany przez niego dziennik "Trybuna Ludów" wychodzÄ…cy w jÄ™zyku francuskim). Swe utwory pisaĹ‚ jÄ™zykiem prostym, co uczyniĹ‚o jego dzieĹ‚a dostÄ™pnymi dla ogóĹ‚u czytelników.

Jest on uznany za naszego wieszcza narodowego.